Wałbrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu

Wałbrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku

1.    Przesłanki, organizatorzy i kadra dydaktyczna

        Wałbrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku (WUTW) powołany Uchwałą nr 12/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dn.  20 kwietnia 2011 r.  -  jest formą realizacji misji Uczelni, która opiera się na założeniu,  że ludzie w ciągu całego życia zachowują naturalną zdolność do eksploracji otoczenia, nawet bez względu na doraźne potrzeby czy zagrożenia, poszukując swojego miejsca w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-kulturalnych. Jest też przykładem realizacji europejskiego procesu bolońskiego wyrażonego ideą life long learning – uczenia się przez całe życie. Ten rodzaj edukacji ustawicznej  skierowany jest do wszystkich osób po 55. roku życia.  

            Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy naukowo- dydaktyczni PWSZ AS, będący także wykładowcami akademickich uczelni, głównie we Wrocławiu i w Opolu, na takich kierunkach studiów jak: administracja i prawo, architektura krajobrazu, biologia i biotechnologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, filologia (filologia angielska, filologia hiszpańska, filologia rosyjska), kosmetologia, medycyna i stomatologia, logistyka, pedagogika, politologia, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne.

2.    Adresaci

            Zgodnie z misją Uczelni wszechstronna i wielokierunkowa oferta zajęć naukowo-dydaktycznych skierowana jest do wszystkich  ludzi ciekawych życia i świata, do osób, które chcą  rozwijać swoje pasje i zainteresowania w różnych dziedzinach nauki, sztuki, kultury, zdrowia.  Udział w programie WUTW daje możliwość realizacji planów i marzeń, które były dotychczas   trudne do pogodzenia z życiem zawodowym lubi  innymi obowiązkami.

3.  Zadania

Cele kształcenia:

 • aktywizacja intelektualna, społeczna i fizyczna,
 • nabywanie i/lub poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z różnych dziedzin (humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, medycznych i technicznych),
 • rozwijanie pasji i zainteresowań,
 • podtrzymanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej,
 • szerzenie profilaktyki prozdrowotnej w „kwiecie wieku”.

        Treści programowe:

Zajęcia realizowane będą w następujących profilach  tematycznych:

 • językowy  (lektoraty języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego w ramach cyklu „spotkania z językiem i kulturą”),
 • informatyczny (obsługa wybranych programów komputerowych i poczty elektronicznej, zakładanie profili na portalach społecznościowych, surfowanie po Internecie),
 • turystyczny (wycieczki, rajdy, prelekcje i prezentacje ciekawych miejsc w Polsce i za granicą, relacje z pobytów przyrodników na Spitzbergenie),
 • rekreacyjny/zdrowotny (nordic - walking, gimnastyka ogólno-ruchowa, zajęcia w siłowni, zajęcia fitness,  ABC pierwszej pomocy,  klub miłośników brydża),
 • społeczno – prawny (prawo rodzinne i majątkowe, prawo pracy, ubezpieczenia, prawo konsumenta, spadki i darowizny),
 • artystyczny (warsztaty plastyczne i muzyczne, pracownia rysunku i rzeźby, warsztaty  i plenery fotograficzne),
 • przyrodniczy (poznawanie bioróżnorodności, zwiedzanie obszarów cennych przyrodniczo, projektowanie ogrodów, dobór i uprawa roślin, współczesne trendy w architekturze krajobrazu, ogrody dydaktyczne i parki zamkowe na Dolnym Śląsku),
 • kosmetologiczny (sekrety urody, zabiegi upiększające i korygujące, makijaż anti-aging),
 • biblioteczny (biblioterapia - nawiązywanie kontaktów międzypokoleniowych za pomocą książki, biblioteka wirtualna i cyfrowa),
 • logistyczny (najsłynniejsze doświadczenia w historii fizyki, gry strategiczne),
 • pedagogiczny (relacje rodzinne, pielęgnowanie więzi rodzinnych, przemiany współczesnej rodziny, pedagogika starzenia się i starości, potencjał uczenia się w „kwiecie wieku”, teorie wychowania w praktyce). 

Formy zajęć:

 • wykłady, seminaria, warsztaty, prezentacje multimedialne, filmy oraz prelekcje i spotkania z ważnymi osobistościami życia społecznego, politycznego i kulturalnego,
 • zajęcia praktyczne z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, kosmetologii (makijażu i wizażu), wycieczki turystyczne, krajoznawcze i przyrodnicze. 

4. Czas trwania i terminy zajęć

Rok akademicki (II semestry) rozpoczyna się 01.10.2013 r. a kończy 30.06.2014 r. przerwą semestralną w połowie lutego.  Zajęcia odbywają się w każdy piątek od godz. 15.00 do godz. 18.00 i sobotę od godz. 9.00 do godz.13.00. 

5. Warunki uczestnictwa; rekrutacja i opłata

 • kwestionariusz osobowy (druk do pobrania na stronie internetowej Uczelni (www.pwsz.com.pl) lub w sekretariacie Instytutu Humanistycznego, ul. P. Skargi 14a, pokój 101),
 •  kserokopia dowodu osobistego – awers i rewers,
 • dwie aktualne wyraźne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego pół profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
 • wpisowe.

Zapisy do 30 września br. Liczba miejsc ograniczona (60); o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Koszty uczestnictwa – 75 zł za semestr; płatne w sekretariacie Instytutu Humanistycznego.

6. Kontakt
mgr Mirosława Nikodemska mnikodemska@pwsz.com.pl
Instytut Humanistyczny PWSZ AS
ul. P. Skargi 14a, pokój 101
58-300 Wałbrzych
tel. (74) 641-92-50