Student powinien samodzielnie znaleźć miejsce odbywania praktyki programowej i dopełnić formalności związane z jej realizacją (wyjątek stanowią praktyki objęte rządowym programem praktyk w administracji publicznej)
W razie wystąpienia trudności w znalezieniu miejsca praktyk pomocy udziela Uczelniany Opiekun Praktyk Studenckich (pok.12, bud. A)
 
Procedura wypełniania formalności związanych z organizacją, realizacją i zaliczeniem praktyk:
- znalezienie miejsca praktyki (zgodnie z programem kierunku studiów), ustalenie terminu jej realizacji
- ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków / wypełnienie deklaracji o ubezpieczeniu
- wypełnienie formularzy: Umowy o praktykę (2 egzemplarze) i Skierowania na praktykę (1 egzemplarz)
 
Przed rozpoczęciem praktyki
- dostarczenie wypełnionych formularzy Uczelnianemu Opiekunowi Praktyk w celu zatwierdzenia i podpisania ( pok.12, bud. A)
- podpisanie Umowy o praktykę przez Podmiot Zewnętrzny
- złożenie wypełnionej i  podpisanej Umowy ( pok.12, bud. A)- dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki
 
W trakcie realizacji praktyki
- systematyczne wypełnianie Dziennika Praktyk
- zatwierdzanie przez Podmiot Zewnętrzny realizowanych przez studenta zadań w Dzienniku Praktyk
 
Po zrealizowaniu praktyki
- przygotowanie Raportu z przebiegu praktyki studenckiej
- dostarczenie Uczelnianemu Opiekunowi Praktyk Studenckich (pok.12, bud. A) następujących dokumentów: (1) zaświadczenia o odbyciu praktyki (wypełnia Podmiot Zewnętrzny), (2) Dziennika Praktyk (zatwierdza Podmiot Zewnętrzny), (3) Raportu z przebiegu praktyki (zatwierdza Podmiot Zewnętrzny)
- innych dokumentów, wymaganych w Kierunkowym Regulaminie Praktyk

Uchwała nr 20/2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie określenia warunków zwalniania studentów PWSZ AS w Wałbrzychu z obowiązku odbywania praktyk zawodowych na podstawie art. 166 ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz §6 Zarządzenia Rektora nr 2/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk studenckich w PWSZ AS w Wałbrzychu.

Uchwała-20-14.pdf

Zaświadczenie o zatrudnieniu dot. zaliczenia praktyki zawodowej

Muzeum Przemysłu i Techniki
Park Wielokulturowy Stara Kopalnia

ul. Piotra Wysockiego 29
58-304 Wałbrzych

Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki - zaprasza studentów do odbycia praktyki w poniższych działach instytucji:
- Dział Marketingu i Promocji
- Dział Obsługi Zwiedzających
- Muzeum Przemysłu i Techniki
- Centrum Ceramiki Unikatowej
- Dział Administracyjno - Organizacyjny
- Sekretariat / Księgowość

Student w trakcie odbywania praktyki zawodowej, zapoznaje się z charakterem działalności Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia oraz specyfiką i charakterem pracy w poszczególnym dziale / działach instytucji, w zakresie zgodnym z ramowym programem praktyk zawodowych, nabywając także nowe praktyczne umiejętności i kompetencje wartościowe i przydatne dla podjęcia pracy zawodowej po zakończeniu studiów.

Kierunki, z których studenci mogliby odbyć praktykę w Starej Kopalni:
- Turystyka i rekreacja
- Administracja
- Logistyka
- BHP
- Pedagogika

W ramach współpracy/ praktyki, istnieje także dla studentów możliwość odbycia nauki pracy w charakterze przewodnika po Starej Kopalni.

Stara Kopalnia oferuje również w ramach aktywizacji zawodowej i nabywania nowych umiejętności, możliwość włączenia się studentów w charakterze wolontariuszy w organizację imprez, wydarzeń kulturalnych przygotowywanych przez Instytucję.

Osoby zainteresowane zgłaszają się do Biura Praktyk PWSZ AS, pok. 12, Budynek A


Szanowni Państwo,

 Urząd Statystyczny we Wrocławiu uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikowane są na naszej stronie http://wroclaw.stat.gov.pl/praktyki-studenckie oraz na stronie http://oferty.praca.gov.pl

W związku z powyższym Urząd Statystyczny we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu zaprasza osoby zainteresowane odbyciem praktyki w naszym Urzędzie o zgłaszanie się do siedziby Oddziału:

  ul. Mickiewicz 14, pok.104 A, I piętro

58-300 Wałbrzych,

telefon kontaktowy: 74/88 69 215 lub 74/88 69 222

 W trakcie praktyki studenci będą mogli zapoznać się ze strukturą organizacyjną oraz regulaminem pracy w Urzędzie, poznać zasady tworzenia oraz obiegu dokumentacji tworzonej w jednostkach statystyki publicznej, nabyć umiejętności poszukiwane przez pracodawców, m.in. takie jak: planowanie i organizacja pracy, komunikacja, współpraca i praca zespołowa oraz umiejętności analityczne. Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w celu nabycia doświadczenia i umiejętności w czasie organizowanych przez nas praktyk. 

Szczegółowe informacje dot. terminu realizacji oraz liczby godzin praktyki pozostają do ustalenia.

Więcej informacji o rządowym programie praktyk znajdą Państwo na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM (http://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej-w-2015-roku)


 

Praktyka zawodowa- praca biurowa
Szkoła Językowa LONDONCONNECT
ul. Solicka 9
58-310 Szczawno-Zdrój
e-mail: london.connect@icloud.com
web: www.londonconnect.pl
Praktyki odbywać się będą w godzinach od 15:30 do 19:30 od poniedziałku do piątku.

Administracja, Logistyka, BHP
Dąbrowski Auto Serwis
Księcia Józefa Poniatowskiego 14
58-303 Wałbrzych

Administracja
STATOR MK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Głogowska 6
53-621 Wrocław

Administracja, Pedagogika
Fundacja Edukacji Europejskiej
ul. Romana Dmowskiego 2/4
58-300 Wałbrzych

Administracja, Filologia angielska
Fundacja Trójgarb
ul. Romana Dmowskiego 2/4
58 -300 Wałbrzych

Logistyka
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Maxpol
ul. Św. Józefa 7
58-305 Wałbrzych

Administracja
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Wałbrzychu
ul. Wysockiego 10
58-300 Wałbrzych

Więcej ofert praktyk: Biuro Karier

Praktyki zawodowe
mgr Mirosława Nikodemska
tel. 74/641-92-34 email:  mnikodemska@pwsz.com.pl