Rektor - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu

Rektor - prof. zw. dr hab. Elżbieta Lonc

 
Wykształcenie:
1969–1974
studia magisterskie, kierunek: biologia, Uniwersytet Wrocławski;
1974–1977
 
1977
studia doktoranckie z „Ekologii” na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego;
uzyskanie stopnia naukowego dra nauk przyrodniczych na podstawie dysertacji pt. „Rola Lumbricidae, Aphodiidae i Scarabaeidae w transmisji jaj Taenia saginata”;
1988
 
 
 
1990-1993
uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii, specjalność parazytologia, na podstawie rozprawy: Phenetic classification of Ricinidae (Phthiraptera:  Amblycera) Uniwersytet Wrocławski;
stanowisko docenta w UWr w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii, w Zakładzie Parazytologii; 
1993–1999
prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii, w Zakładzie Parazytologii; 
1999
uzyskanie tytułu naukowego profesora nauk biologicznych;
2005
otrzymanie stanowiska profesora zwyczajnego.
 
Zatrudnienie:
1977–1977
staż w Zakładzie Nauk Przyrodniczych Instytutu Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;
1978–1981
asystent w Zakładzie Parazytologii, Instytutu Mikrobiologii  UWr;
1981–1990
adiunkt w Zakładzie Parazytologii, IM UWr;
1990–1993
docent w Zakładzie Parazytologii IM UWr;
1991–1996
prodziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych IM UWr;
1996–2002
kierownik Zakładu Parazytologii IM UWr;
1996–2008
dyrektor Wydziałowego Studium Ochrony Środowiska UWr; 
od 2000 r.
profesor zw. w Instytucie Turystyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;
od 2007
kierownik Zakładu Ekologii Drobnoustrojów i Ochrony Środowiska w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii UWr;
2008–2012
rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;
2012–2016
reelekcja – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.
 
Prof. zw. dr hab. Elżbieta Lonc uczestniczy aktywnie, reprezentując dolnośląskie PWSZ w pracach  Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola, Zielonej Góry i Częstochowy (KRUWOCZ), podobnie jak w działalności w KREPSZu (Konferencja Rektorów Uczelni Publicznych Szkół Zawodowych), gdzie od czerwca 2012 r. jest członkiem Komisji Rewizyjnej, a od września 2012 reprezentantem KREPSZ-u w Komisji KRASP ds. Współpracy z Zagranicą; bierze także udział w pracach Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Szkolnictwa Wyższego EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education) reprezentując wałbrzyski PWSZ. Zaangażowana – przez ostatnie 20 lat – w organizację nauki i dydaktyki, tj. wdrażanie procesu bolońskiego, systemu ECTS, opracowaniu ministerialnych standardów kształcenia, a ostatnio krajowych ram kwalifikacji; jako członek ministerialnego zespołu ds. efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych jest współautorem Autonomii programowej uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego (2011).
 
Członkostwo w towarzystwach naukowych, komitetach PAN, komitetach redakcyjnych itp.:   
 • członek Polskiego Towarzystwa Biometrycznego (1984–1994);
 • członek amerykańskiego towarzystwa "Society for Vector Ecology" (od 1987);
 • członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (od 1991);
 • członek Resortowej Komisji Programowej MOŚZNiL (w latach 1997–2001);
 • przewodnicząca Sekcji Parazytologii Ogólnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego (w latach 1987–1990);
 • wiceprezes PTP (w latach 1991-2001);
 • wiceprzewodnicząca Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego (2009-2011);
 • sekretarz i członek Rady Redakcyjnej „Wiadomości Parazytologicznych” (1987–1990);
 • współtwórca Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (1997);
 • członek założyciel Polskiego Towarzystwa Biokontroli Komarów (od 2010);
 • ekspert ministerialny kilkudziesięciu grantów TEMPUS w pierwszej połowie lat 90. XX w;
 • ekspert w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy-Polska-Panel nr 6. Środowisko (2005);
 • członek jury w Konkursie o Nagrodę Procter & Gamble Polska (2004, 2005);
 • członek Rady Naukowej Instytutu Parazytologii Polskiej Akademii Nauk (1995–2001) i Komitetu Parazytologii PAN (1991–2004; 2011–2014);
 • przewodnicząca Zespołu ekspertów standardów z ochrony środowiska Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej (UKA) od 1997;
 • ekspert (2002–2004) Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA) i jej członek w zespole kierunków przyrodniczych (2005–2008);
 • krajowy koordynator europejskiego programu NETTLE (Network of European Tertiary Level Education) w latach 2005–2008;
 • konsultant w ramach projektu systemowego pt. Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym jako narzędzie poprawy jakości kształcenia (2010–2011).
 
Stypendia naukowe:
 • Department of Ecology and Evolution, the State University of New York, Stony Brook, USA (1983/1984);
 • Groningen i Leiden University, Holandia (1992, 1993, 1995);
 • Laboratorium fur Mikrobiologie-Fachbereich Biologie, Philipps-Universitat, Marburg, RFN (1994, 1996);
 • Bacteries Entomopathogenes, Institut Pasteur, Paryż, Francja (1995);
 • Hadassah Medical School, Hebrew University, Jerozolima, Israel (1997).
 
Przynależność do organizacji politycznych i społecznych: członek Związku Młodzieży Wiejskiej (1970–1973) i członek Rady Wojewódzkiej Socjalistycznego Związku Studentów Polskich (1973–1974); członek Związku Nauczycielstwa Polskiego (1978–1981) i członek Rady Zakładowej NSZZ „Solidarność” (1980–1991).
 
Autorka/współautorka ponad 200 publikacji, w większości oryginalnych oraz kilkudziesięciu prac niepublikowanych (w tym m.in. ekspertyzy dla programu TEMPUS, a przede wszystkim raporty UKA i PKA). Oryginalne rozwiązania m.in. z taksonomii wszołów zawarto w pracy habilitacyjnej Phenetic classification of Ricinidae (Phthiraptera: Amblycera); inne dotyczą częstości występowania i krążenia w środowisku hematofagicznych stawonogów, wektorów chorób oraz integrowanych metod ich kontroli, głównie za pomocą entomopatogennych szczepów bakteryjnych. Wyizolowała, jedyne jak dotąd w skali krajowej owadobójcze bakterie o potencjalnym znaczeniu aplikacyjnym, które opisała w pracy pt. Description of Bacillus thuringiensis wratislaviensis (H-47), a new serotype originating from Wrocław (Poland), and other Bt soli isolates from the same area. Jest współautorką kilkunastu skryptów/podręczników i rozdziałów książek, kilku monografii, w tym w języku angielskim pt.Principles of Modern Protozoological Parasitology; redagowała "Dzieje parazytologii polskiej w latach 1945–2000”, podręczniki dla przyrodników i lekarzy pt. Parazytologia w ochronie środowiska i zdrowia, Ekologia i ochrona środowiska, Choroby drobiu (wyróżnione nagrodą ministerialną w 2006 r.).
 
Wypromowała 7 doktorów (jest opiekunem dwóch kolejnych), 63 magistrów biologii i ochrony środowiska, ponad 100 licencjuszy biologii, ochrony środowiska (UWr) oraz turystyki i rekreacji (w PWSZ AS); opiekowała się licznymi pracami podyplomowymi kierując w latach 80. XX w. studiami podyplomowymi pt. Edukacja ekologiczna i zdrowotna; recenzowała kilkaset prac dyplomowych; kilka prac habilitacyjnych oraz wnioski w postępowaniu o naukowy tytuł profesora.
 
Wyróżnienia:
 • Złoty Krzyż Zasługi (1995);
 • Medal Edukacji Narodowej (1997);
 • liczne nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w latach 2008–2011);
 • laureatka Lauru Ekoprzyjaźni w kategorii III: dla osoby o wybitnych zasługach na rzecz ekologii (2009);
 • laureatka nagrody Distinguished Service Award – Society for Vector Ecology, European Branch (2010);
 • laureatka tytułu honorowego I stopnia „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” za szczególne zasługi dla Uczelni (2011);
 • Honorowy tytuł Przyjaciela Uniwersytetu Dziecięcego UNIKIDS (2011);
 • Osobowość Roku regionu wałbrzyskiego w plebiscycie „Panoramy wałbrzyskiej” (2012).