Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu jest uczelnią państwową utworzona na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 1999 roku. Jest pierwszą w naszym mieście samodzielną uczelnią państwową.
Wałbrzyska PWSZ AS wiele zawdzięcza życzliwości i owocnej współpracy Uniwersytetów: Opolskiemu, Wrocławskiemu, Zielonogórskiemu. Dzięki partnerskim porozumieniom realizowane są różne formy współpracy w rodzaju wspólnych badań i konferencji naukowych. Celem naszej współpracy jest wymiana wykładowców oraz pomoc partnerów w przygotowywaniu programów nowych specjalności.

Misją naszej uczelni jest nie tylko przekazanie studentom określonego zasobu wiedzy, ale przede wszystkim kształtowanie sprawności umysłowych i wyposażenie absolwentów w umiejętności, które umożliwią samodzielne rozwiązywanie wyłaniających się problemów i doskonalenie warsztatu pracy. Podstawowym i szczególnym celem jest wykształcenie absolwenta – refleksyjnego praktyka, dla którego wiedza teoretyczna będzie podstawą prawidłowego, profesjonalnego wykonywania zawodu. Dążymy do tego, aby nasz absolwent był z jednej strony zawodowcem, z drugiej zaś człowiekiem mobilnym w nieustannym doskonaleniu się i zdobywaniu nowych specjalności, po to, aby działać sprawnie w warunkach wolnego rynku
     
Po usilnych i długoletnich staraniach, rozporządzeniem MENiS z dnia 26 stycznia 2005 r. uczelnia otrzymała imię Angelusa Silesiusa. Nadanie wałbrzyskiej PWSZ imienia Angelusa Silesiusa wyróżnia ją spośród wielu innych uczelni o identycznym statusie w kraju, a jej pracownikom i studentom pozwala się łatwiej z nią identyfikować.
Warto przy tej okazji przypomnieć kim był Silesius, gdyż dla wielu jest to postać tajemnicza i zagadkowa, a jego twórczość jest znana zaledwie nielicznym. Angelus Silesius, Johannes Scheffler i Anioł Ślązak to jedna i ta sama osoba. Urodził się w grudniu 1624 roku we Wrocławiu. Po nauce w ewangelickim gimnazjum św. Elżbiety we Wrocławiu młody Scheffler postanowił rozszerzyć horyzonty na uniwersytetach w Strasburgu, Lejdzie oraz w Padwie, gdzie uzyskał tytuł doktora medycyny i filozofii. W 1649 r. Scheffler wraca na rodzimy Śląsk, gdzie zostaje nadwornym lekarzem księcia oleśnickiego Sylwiusza Nimroda i nawiązuje kontakt z przedstawicielami odradzającej się wówczas we Wrocławiu kontrreformacji. Rezultatem spotkań, rozmów i refleksji było przejście Schefflera z protestantyzmu na katolicyzm. Wtedy właśnie przyjął nazwisko Angelusa Silesiusa, które później stało się również jego pseudonimem literackim. Odkąd przeszedł na katolicyzm zamieszkał w klasztorze Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą przy kościele św. Macieja (dziś siedziba Ossolineum). Tu powstały jego poezje i pisma polemiczne w duchu mistyki katolickiej, zebrane pod tytułem "Ecclesiologia" (1667 r). Jego najsłynniejsze dzieło to "Cherubowy Wędrowiec" - zbiór w większości dwuwierszowych aforyzmów o treści mistycznej i ascetycznej.Po konwersji pogrążył się całkowicie w życiu poświęconym modlitwie. W 1661 r. otrzymuje święcenia kapłańskie, a kolejne lata jego życia wypełnia działalność pisarska na rzecz kontrreformacji i zaangażowanie na rzecz Kościoła i społeczeństwa. Umiera 9 lipca 1677 r. i zostaje pochowany we wrocławskim kościele św. Macieja.

Silesius, jako lekarz z wykształcenia, ksiądz z powołania, a poeta-mistyk z potrzeby ducha osoba i poeta, okazał się idealnym Patronem wałbrzyskiej PWSZ. Jesteśmy dumni, że nasza obecna, pełna nazwa brzmi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa.