Wyjazdy na studia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu


Wyjazd na studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+

Nie musisz opuszczać kraj na kilka lat, żeby posmakować nauki za granicą. Erasmus+ umożliwia realizację części Twoich studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej.
Przedmiotem stypendium jest pobyt w jednej z uczelni partnerskich PWSZ AS w Wałbrzychu w celu zrealizowania uzgodnionego i zatwierdzonego przez Koordynatora ECTS programu studiów, a długość indywidualnego stypendium i dokładny termin jego rozpoczęcia zależy od ustaleń wybranej uczelni partnerskiej.

Dlaczego warto?

Wśród wartości najbardziej zachęcających przyszłych stypendystów, a wymienianych przez osoby, które wyjechały na stypendium zagraniczne są:

 • przygoda i szkoła życia,
 • poznanie innych kultur,
 • pogłębienie znajomości języków obcych,
 • poznanie innego systemu edukacji,
 • nawiązanie znajomości i przyjaźni z osobami z całej Europy a nawet świata,
 • możliwość zwiedzenia innego kraju,
 • podniesienie swojej wartości na rynku pracy oraz szansa na zdobycie unikalnej wiedzy – niemożliwej do uzyskania w innym miejscu.

Kto może wyjechać?

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli minimum pierwszy rok studiów I stopnia.

Ile razy można wyjechać?


Wielokrotnie, łącznie do 12 miesięcy na każdym stopniu studiów. Wyjazdy na studia i praktyki sumują się. Stypendia zrealizowane wcześniej w ramach programów LLP-Erasmus i FSS są uwzględniane w powyższym „kapitale”, np. jeśli ktoś wcześniej zrealizował 5-miesięczny wyjazd na studia lub praktykę na studiach I stopnia, to może wyjechać jeszcze na maksimum 7 miesięcy na I stopniu, ale już na 12 miesięcy na II stopniu studiów (w PWSZ - administracja II stopnia).

Gdzie można wyjechać?

Sprawdź ofertę wyjazdową dla Twojego kierunku studiów:
Uczelnie partnerskie PWSZ AS w Wałbrzychu

Indywidualne wsparcie finansowe

Na zrealizowanie wyjazdu student otrzymuje stypendium z budżetu:
- programu Erasmus+,
- PO WER (dot. studentów otrzymujących stypendium socjalne lub z orzeczonym stopniem niepełnosprawności).

Stawki miesięcznego stypendium przy wyjazdach do poszczególnych krajów przedstawiają się następująco:

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka obowiązująca
w programie Erasmus+
Miesięczna stawka w złotych wypłacana z budżetu PO WER bez dodatku socjalnego Miesięczna stawka
w złotych wypłacana z budżetu PO WER z dodatkiem socjalnym
Grupa I:
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
500 euro 2097 zł 2936 zł
Grupa II:
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia
400 euro 1678 zł 2517 zł
Grupa III:
Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
300 euro 1258 zł 2097 zł


Studenci niepełnosprawni

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane przez uczestników mobilności do uczelnianego koordynatora programu Erasmus. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki określone w tabelach powyżej) będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i oszczędne.

Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wyjeżdżający na studia
Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będzie otrzymywać dodatkowo 200 € (czyli 839 złotych) na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu. Przynależność do tej grupy będzie definiowana przez kwalifikowanie w macierzystej uczelni do stypendium socjalnego w terminie wyznaczonym przez uczelnię zgodnie z jej wewnętrznymi regulacjami. Wyznaczając termin weryfikacji posiadania uprawnień do otrzymywania dodatku socjalnego Uczelnia realizująca mobilność zapewni równe traktowanie uczestników mobilności.

Jak ubiegać się o wyjazd?

Możesz starać się o stypendium na wyjazd w semestrze zimowym, letnim lub na cały rok akademicki. Rekrutacja na wyjazdy na studia w roku akademickim 2015/2016 trwa do 18 maja 2015 r.  W przypadku, gdy zostaną wolne miejsca - druga uzupełniająca rekrutacja zostanie ogłoszona w październiku. Uwaga, rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy na studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ trwa do 30.10.2015.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy:
formularz zgłoszeniowy - wyjazd na studia (doc)

Formularze przyjmowane są przez:
mgr Justynę Jaskólską, Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus
adres: ul. Zamkowa 4, pok. 305
e-mail: erasmus@pwsz.com.pl
tel. 74 6419208

Koniecznie zapoznaj się z zasadami rekrutacji i finansowania wyjazdów studentów PWSZ AS w Wałbrzychu na studia:
Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy na studia (SMS) w ramach Programu Erasmus+
Zasady alokacji i wykorzystania środków na wyjazdy stypendialne w ramach Programu Erasmus+

Formularze, dokumenty i komunikaty dla studentów wyjeżdżających na studia w ramach Programu Erasmus+:
www.pwsz.com.pl/erasmus-plus/formularze

Informacje dla studentów wyjeżdżających do Turcji: 
www.ankara.msz.gov.pl


 

Zostałeś zakwalifikowany na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+?
Sprawdź procedurę wyjazdu:

 


ETAP 1 - ZANIM WYJEDZIESZ

Zbieranie informacji o uczelni partnerskiej

Teraz powinieneś dowiedzieć się czegoś o uczelni przyjmującej, jej ofercie programowej, zasadach studiowania i zaliczania przedmiotów, systemie ECTS i o wszelkich innych kwestiach, które po pierwsze - pomogą Ci podjąć decyzję na temat programu studiów w uczelni przyjmującej, a po drugie - pozwolą Ci się zorientować, z jakimi warunkami finansowo-bytowymi będziesz musiał sobie radzić. Skorzystaj z adresów internetowych Uczelni Partnerskich PWSZ.
Te informacje zawarte są w różnego typu informatorach i przewodnikach, a także w pakietach informacyjnych, które zostaną Ci przesłane na adres domowy przez uczelnię przyjmującą. W sprawie programu studiów możesz wcześniej skontaktować się bądź z koordynatorem instytutowym bądź zasięgnąć informacji na stronie internetowej danego uniwersytetu.

Formularze aplikacyjne

Na stronach internetowych możesz znaleźć standardowe formularze programu Erasmus+. Wystarczy je dokładnie wypełnić, uzyskać wstępną akceptację programu zajęć i warunków zaliczenia ze strony koordynatora ECTS i dyrektora instytutu - następnie zaopatrzone w odpowiednie podpisy oraz w Twoje zdjęcie, złożyć w biurze koordynatora Erasmusa (pok. 305).
Ponieważ te dokumenty będą wysyłane do zagranicznej uczelni przyjmującej, powinny one być wypełnione w języku obcym czytelnie, najlepiej drukowanymi literami, bez pominięcia istotnych szczegółów dotyczących Twoich danych osobowych. Uczelnia partnerska, do której zostałeś zakwalifikowany odeśle Tobie pakiety informacyjne oraz list akceptacyjny (przyjmujący) na studia.

Application Form - czyli Formularz zgłoszeniowy
Tu powinieneś podać dane dotyczące:
· koordynatora instytutowego oraz uczelnianego,
· uniwersytetu, do którego się wybierasz,
· terminu pobytu na zagranicznej uczelni (może być orientacyjny, z zaznaczeniem okrągłych miesięcy),
· Twoich kompetencji językowych,
· Twojego doświadczenia zawodowego,
· roku studiów, który będziesz miał ukończony w dniu wyjazdu.
Uwaga! Warto zapytać o oryginalne formularze z uczelni zagranicznej. Są one podobne, ale często i tak dodatkowo wymaga ich strona przyjmująca, zwłaszcza dotyczy to osobnych podań o miejsce w akademiku. Dokumenty możesz znaleźć na stronach internetowych danej uczelni.

Transcript of Records
Jest to wykaz wszystkich najważniejszych zaliczeń uzyskanych w uczelni macierzystej, powinien być również załączony do formularza zgłoszeniowego. W formularzu powinny być zawarte wszystkie stopnie ze zdanych przez Ciebie egzaminów w dotychczasowym okresie studiów oraz przypisane poszczególnym przedmiototm punkty ECTS.

Learning Agreement - czyli Porozumienie o programie zajęć
Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) to umowa między studentem, jego uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą, określająca program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student w uczelni partnerskiej oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Program swoich studiów za granicą uzgadniasz z instytutowyym koordynatorem ECTS.
W tym formularzu wypełniasz nazwy przedmiotów, które zamierzasz studiować oraz liczbę punktów ECTS tym przedmiotom przyporządkowaną. W poszukiwaniu wybranych przedmiotów zawsze dobrze jest zajrzeć na stronę internetową danej uczelni.
Porozumienie ułatwia pełne uznanie okresu studiów odbytego w zagranicznej uczelni. Dokument ten musi zostać podpisany przez wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta, a jego kopię powinna otrzymać każda ze stron. Ty zobowiązujesz się do zaliczenia wybranych przedmiotów w sposób przewidziany dla studentów danej uczelni, Koordynator ECTS potwierdza swoim podpisem, iż przedmioty przez Ciebie wybrane stanowić będą część Twojego programu studiów w PWSZ oraz, że po ich zaliczeniu okres studiów za granicą zostanie zaliczony do okresu studiów w PWSZ. Koordynator w uczelni przyjmującej zaś stwierdza, iż możesz studiować wybrane przedmioty w uczelni partnerskiej na takich samych zasadach jak studenci tejże uczelni. Do porozumienia można wprowadzić zmiany pod warunkiem, że zostaną one zaakceptowane przez obie uczelnie i studenta (zmiany te powinny mieć formę pisemną).

Warunki zaliczenia - czyli „polski załącznik do LA”
- to wykaz przedmiotów w uczelni partnerskiej wybranych do Learning Agreement i odpowiadających im przedmiotów w uczelni macierzystej. Warunki ustala wraz ze studentem instytutowy koordynator ECTS, a ostatecznie zatwierdza Dyrektor Instytutu.

Accommodation Form
Gdzie można uzyskać informacje o możliwościach zakwaterowania za granicą?
Znalezienie niedrogiego mieszkania jest jedną z najważniejszych spraw dla studenta wyjeżdżającego za granicę. Najdogodniejszą formą zakwaterowania jest pokój w akademiku, toteż powinniście jak najszybciej skontaktować się z Działem Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą lub podobną jednostką uczelni przyjmującej, która zajmuje się przydziałem miejsc w domach studenckich. Jednostka ta zazwyczaj posiada także informacje o innych możliwościach zakwaterowania (np. wynajem pokoi, mieszkań).

ETAP 2 - PO AKCEPTACJI ZE STRONY UCZELNI PARTNERSKIEJ

Letter of Acceptance - zaświadczenie o przyjęciu studenta na studia
Oczekujesz na potwierdzenie przyjęcia na studia zagraniczne z uczelni. Powinno ono nadejść na wskazany przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym adres korespondencyjny. Może je również otrzymać Twój koordynator. Bądź zatem z nim w kontakcie.

Zaświadczenie
Otrzymujesz potwierdzenie z uczelni partnerskiej o przyjęciu na deklarowany okres studiów. Udajesz się więc do biura Koordynatora Erasmusa, gdzie na podstawie tego potwierdzenia/zaproszenia otrzymasz zaświadczenie, potwierdzające Twój status studenta programu Erasmus+ oraz wysokość przyznanego Ci stypendium. Zaświadczenie to jest często wymagane przez samą uczelnię partnerską oraz przy wypełnianiu obowiązków meldunkowych za granicą.

Informacja o koncie osobistym
W trakcie wypełniania formularzy aplikacyjnych koniecznie p a m i ę t a j o wypełnieniu formularza „Dane bankowe studenta”, który należy złożyć zanim zostanie podpisana umowa z PWSZ. Podaj w nim: pełną nazwę banku, oddział banku, numer konta osobistego (złotówkowe i walutowe).
Jeżeli nie masz swojego konta osobistego, to koniecznie się o nie postaraj. Konto walutowe możesz założyć np. w BZ WBK (konto jest bezpłatne).

Ubezpieczenia

Osoby, opłacające składki na NFZ, podróżujące po krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mają prawo do korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza poza granicami kraju należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający ubezpieczenie - rolę tę pełni Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. W niektórych krajach Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego przedstawia się bezpośrednio w placówce medycznej, w innych trzeba przed wizytą u lekarza zarejestrować się w instytucji ubezpieczeniowej, która wyda zaświadczenie o prawie do nieodpłatnej pomocy medycznej. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań przyjętych w danym kraju dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl/ue/. O wydanie Karty wnioskuje się w Polsce, przed wyjazdem na stypendium.

W każdym z państw UE/EOG obowiązują inne zasady udzielania świadczeń. Jeżeli jednak w danym kraju obowiązuje zasada pokrywania części kosztów świadczeń medycznych przez pacjenta (np. w Belgii, Francji, Niemczech czy Szwecji), polski obywatel będzie musiał najpierw zapłacić odpowiednią kwotę, a po powrocie do kraju ubiegać się o jej zwrot.
Polacy podejmujący studia w kraju Unii Europejskiej, uprawnieni są do korzystania ze wszystkich usług medycznych, niezbędnych do tego, by stan ich zdrowia nie pogorszył się przez okres nauki. Oznacza to, że będą mogli leczyć się nie tylko w nagłych przypadkach (jak turyści), ale otrzymają pomoc w przypadku przewlekłej choroby czy konieczności skorzystania z porad lekarzy specjalistów, jak również wykonania - na koszt ubezpieczalni - niezbędnych badań okresowych.
Aby uzupełnić ubezpieczenie obowiązkowe o bardzo przydatne w podróży lub podczas pobytu dodatkowe warianty ubezpieczenia: OC - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i NNW - następstwa nieszczęśliwych wypadków proponujemy aby każdy student lub wykładowca wyjeżdżający za granicę wykupił dodatkowo Kartę Euro < 26 lub legitymację ubezpieczeniową - ISIC - International Student Identity Card.
Pamiętaj o podpisaniu oświadczenia o ubezpieczeniu, które dostarczysz do koordynatora w dniu podpisania umowy finansowej.

 

Umowa zawarta pomiędzy PWSZ a beneficjentem
W wyznaczonym terminie (na około 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem) zgłaszasz się do Koordynatora Erasmusa w celu podpisania umowy dotyczącej warunków przyznania stypendium na studia za granicą. Umowa ta zobowiązuje Cię do:

 • odbycia studiów w deklarowanym okresie,
 • niezwłocznego powiadomienia uczelni o wszelkich planowanych zmianach w harmonogramie studiów, programie studiów itp.,
 • dostarczenia z uczelni przyjmującej dokumentu potwierdzającego odbycie studiów oraz uzyskanie odpowiednich zaliczeń,
 • nie ubiegania się o inne stypendium finansowane z funduszu Komisji Europejskiej,
 • złożenia ankiety dotyczącej okresu studiów zagranicznych po powrocie do kraju (sprawozdanie on-line).

Podpisem swoim stypendysta potwierdza przyjęcie do wiadomości faktu, iż w przypadku rezygnacji bądź nie zaliczenia okresu studiów za granicą student musi zwrócić całą otrzymana kwotę stypendium Erasmus. Student akceptuje również fakt, że otrzymywane stypendium pokrywa jemu jedynie różnicę w kosztach utrzymania i studiowania między Polską a wybranym krajem Unii Europejskiej.

Kwota stypendium
Wysokość stypendium programu Erasmus+ jest ustalana corocznie i zależy od środków przyznanych Polsce przez Komisję Europejską. Student przeznacza uzyskane w formie grantu Erasmusa+ fundusze na dofinansowanie kosztów zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków związanych z pobytem w kraju docelowym.
Należy pamiętać, iż stypendium Erasmus+ jest przeznaczone na pokrycie różnicy kosztów utrzymania i studiowania w kraju ojczystym i kraju przyjmującym. Na pokrycie kosztów pobytu za granicą stypendysta programu Erasmus+ powinien zatem poza stypendium Erasmusowym przeznaczyć środki, jakie normalnie przeznacza na utrzymanie w kraju, np. dotację wypłacaną przez rodziców, otrzymywane stypendium naukowe (lub/i socjalne).
PWSZ z budżetu ogólnouczelnianego na wniosek studenta dofinansowuje koszty podróży (zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 1/2008).
 

ETAP 3 - POBYT ZAGRANICĄ

Masz już niezbędne dokumenty, załatwiłeś zakwaterowanie, kupiłeś bilet, pakujesz się i ruszasz w drogę. Nie zapomnij zabrać ze sobą kilku aktualnych zdjęć paszportowych. Mogą się okazać potrzebne, na przykład do biletu miesięcznego.
Po przybyciu na miejsce, zgłaszasz się do DWZ uczelni zagranicznej (International Relations Office) i koordynatora wydziałowego na uczelni. Oni najlepiej poinformują Cię o niezbędnych formalnościach, np. związanych z zakwaterowaniem, uczestnictwem w kursach językowych.
Pamiętaj też, że zawsze możesz liczyć na radę i pomoc koordynatorów uczelni macierzystej. Najlepiej kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, więc zadbaj o to, aby dowiedzieć się, gdzie i w jaki sposób możesz korzystać z poczty na uniwersytecie przyjmującym.
Po przyjeździe na miejsce może się okazać, że któregoś z elementów zaplanowanego i zatwierdzonego programu studiów nie możesz zrealizować. Modyfikujesz więc ten program studiów i poprawki nanosisz na drugiej stronie formularza Learning Agreement. Musisz uzyskać akceptację dla tych zmian miejscowego koordynatora Programu oraz powiadomić o tym swojego koordynatora instytutowego w PWSZ przesyłając do niego podpisany formularz zmienionego porozumienia o programie studiów.
Pamiętaj również o swoim statusie, statusie stypendysty programu Erasmus+. Zgodnie z zasadami tego programu możesz cieszyć się takimi samymi prawami jak studenci lokalni. Masz jednak również takie same obowiązki. Czekają Cię takie same wymagania i rygory egzaminacyjne.
A więc uczęszczasz na zajęcia, spotykasz się z tutorem/opiekunem i uzyskujesz zaliczenia oraz zdajesz egzaminy. Wszystkie Twoje osiągnięcia akademickie rejestrowane są następnie w dokumencie wykaz zaliczeń (Transcript of Records). Dokument ten musi być podpisany przez koordynatora programu Erasmus+ uczelni przyjmującej.

Przekraczanie granicy i legalizacja pobytu

Po 1 maja 2004 r. obywatele polscy mogą swobodnie poruszać się po terytorium krajów wspólnoty oraz państw związanych z Unią Europejską układem o Europejskim Obszarze Gospodarczym - EOG (Norwegia, Islandia i Lichtenstein). Nie zniknie jednak kontrola naszych obywateli wjeżdżających do pozostałych krajów UE i EOG. Polacy podróżujący do innych krajów Unii Europejskiej i EOG przekraczają granicę na podstawie paszportu lub dowodu osobistego (zarówno starego, ważnego maksymalnie do 31 grudnia 2007 r., jak i nowego typu).
Z dniem 1 maja 2004 r. zniesiony został obowiązek posiadania wiz przy wyjazdach do państw UE i EOG - niezależnie od celu i czasu trwania pobytu. Należy jednak pamiętać, że na pobyt dłuższy niż 3 miesiące konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia, a w przypadku niektórych państw formalności trzeba będzie załatwić jeszcze przed wyjazdem. Warunkiem koniecznym do legalizacji pobytu jest poświadczenie przez uczelnię przyjęcia na studia w ramach programu Erasmus+, posiadanie ważnego ubezpieczenia oraz uwiarygodnienie posiadania wystarczających środków finansowych (powyżej minimum socjalnego danego kraju). Zezwolenie na pobyt wystawiane jest na okres do jednego roku i przedłużane na kolejne lata studiów.
Studenci z krajów członkowskich UE mają prawo do podjęcia pracy zarobkowej w wymiarze określonym przez ustawodawstwo danego kraju. Jeśli chodzi o wyjazdy na stypendium do Turcji w tym przypadku wymagane jest posiadanie wizy.
W celu zdobycia najbardziej aktualnych informacji dotyczących przepisów meldunkowych oraz legalizacji pobytu za granicą po 1 maja 2004 r. radzimy odwiedzić stronę www.msz.gov.pl („Informacje Konsularne”, tu znaleźć „Informacje Wizowo-Paszportowe dla Obywateli Polskich i Cudzoziemców”) lub też skontaktować się z ambasadami lub przedstawicielstwami konsularnymi.

Przedłużenie pobytu
Jeżeli Twój pobyt sprawił Ci satysfakcję, zarówno naukową jak i osobistą, oraz spotkałeś się z przyjaznym przyjęciem partnerskiego Uniwersytetu możesz przedłużyć swój pobyt o kolejny semestr. Jest to możliwe, ale tylko z semestru zimowego na letni. Nie możesz przedłużyć swojego stypendium z semestru letniego na zimowy, ponieważ jest to już nowy rok akademicki.
Jak już wiesz, środki finansowe programu Erasmus+ są ograniczone, tak więc jeżeli przedłużasz pobyt, koszty pobytu będziesz musiał opłacić z własnej kieszeni. Pamiętaj, że pobyt może trwać maks. jeden rok akademicki. Jeżeli się zdecydujesz, postaraj się najpierw o list polecający od Profesora z Uczelni przyjmującej i skieruj go wraz z własnym odpowiednim podaniem. Z koordynatorem będziesz w kontakcie w kwestii ustalenia dalszego programu studiów czyli tzw. Learning Agreement. Oryginały wszystkich dokumentów powinny trafić do koordynatora Erasmusa, który przygotuje Ci niezbędne zaświadczenie o statusie studenta Erasmus+.
Podanie o przedłużenie pobytu: www.pwsz.com.pl/erasmus-plus/formularze
 

ETAP 4 - PO POWROCIE, ROZLICZENIE STYPENDIUM

Transcript of Records (wraz z aneksem) i zaświadczenie o pobycie

Po powrocie do kraju przedstawiasz koordynatorowi dokumenty wydane przez uniwersytet zagraniczny poświadczające odbycie i zaliczenie okresu studiów - oryginał wykazu zaliczeń (transcript of records) oraz aneks do TR, potwierdzony podpisem i pieczęcią uniwersytetu zagranicznego. Zaliczone przez Ciebie przedmioty wpisywane są do karty egzaminayjnej  w języku angielskim – przepisania ocen i punktów ECTS dokonuje koordynator instytutowy.
Aneks do Transcript of Records: www.pwsz.com.pl/erasmus-plus/formularze

Ankieta (sprawozdanie stypendysty)
Jednym z warunków rozliczenia się ze stypendium jest wypełnienie ankiety studenta, oceniającej Twój pobyt zagraniczny. Link do sprawozdania online otrzymasz drogą mailową zaraz po powrocie ze stypendium. Pamiętaj, w ciągu 7 dni musisz wypełnić ankietę.

 Inne formalności
Jeśli podczas stypendium za granicą wystąpiłeś o przedłużenie pobytu i/lub dofinansowanie i zostało ono pozytywnie rozpatrzone przez Rektora oraz koordynatora uczelnianego wówczas konieczne jest podpisanie przez Ciebie aneksu do umowy, w którym zamieszczone zostaną te zmiany. Aneks ten przygotowywany jest w dwóch egzemplarzach w biurze koordynatora. Po tym jak obydwie kopie zostaną podpisane przez Ciebie oraz Rektora jeden egzemplarz odbierasz osobiście i zatrzymujesz a drugi zostaje na uczelni.

Podziel się doświadczeniami
Na pewno młodsi koledzy, którzy dopiero wybierają się na stypendium programu Erasmus+ zwrócą się do Ciebie o radę lub informacje. Doświadczenia zebrane przez Ciebie być może pomogą im łatwiej przebrnąć przez całą procedurę. Dzięki Tobie unikną tych problemów, na jakie sam się natknąłeś. Podziel się z nimi swoimi doświadczeniami.