Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER)Finansowanie z PO WER jest przeznaczone wyłącznie na stypendia:

a) Studentów niepełnosprawnych przy wyjazdach na studia i/lub praktykę do krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Na stronie www.pwsz.com.pl/erasmus-plus/formularze dostępne są:
Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych
Stawki wsparcia indywidualnego
Wniosek o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami

b) Studentów wyjeżdżających na studia do krajów członkowskich Unii Europejskiej otrzymujących stypendia socjalne.

Wzór umowy uczelnia-uczestnik POWER