W bazie PBN Polska Bibliografia Narodowa rejestrowane są publikacje naukowe pracowników, a także innych autorów, których prace posiadają afiliację Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Opis bibliograficzny pracy powstaje na podstawie dokumentu źródłowego (oryginału lub kopii publikacji).

Zasady funkcjonowania systemu reguluje Zarządzenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia

Zaliczenie publikacji do dorobku jednostki naukowej

Do systemu wprowadzane są informacje o publikacjach naukowych zaliczanych do dorobku Uczelni. Zgodnie z regulacjami MNiSW do dorobku Uczelni (poszczególnych instytutów) zalicza się:

 • wszystkie prace autorów (współautorów), którzy uwzględnieni zostali przy określeniu liczby N i jednocześnie wskazali tę jednostkę w afiliacji,
 • prace autorów (współautorów), którzy wskazali tę jednostkę w afiliacji – z zastrzeżeniem, że liczba punktów przyznawanych jednostce nie może stanowić więcej niż 20% publikacji.

Zasady oceny dorobku naukowego określa Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym oraz Rozporządzenie MNiSW z 13.07.2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym jednostkom naukowym.

Rodzaj rejestrowanych publikacjj

W bazie dokumentowane są publikacje wydane w formie drukowanej lub elektronicznej. Rejestracji podlegają:

 • artykuły w czasopismach naukowych oraz innych wydawnictwach ciągłych,
 • monografie, podręczniki, skrypty oraz inne wydawnictwa zwarte (książki), 
 • rozdział/fragment w książce naukowej,
 • redakcja naukowa monografii i prac zbiorowych,
 • referaty i komunikaty opublikowane w materiałach konferencyjnych,
 • recenzje opublikowane w czasopismach,
 • patenty i wzory użytkowe,
 • tłumaczenia,
 • opracowania, przedmowy,
 • komunikaty, sprawozdania,
 • publikacje nie mające charakteru naukowego, np. prace dydaktyczne, popularyzatorskie, instruktażowe.

Zgłoszenie nowej publikacji

Autor nowej publikacji:

 1. wypełnia odpowiedni formularz, zgłaszając tym samym fakt opublikowania nowej pracy (obowiązek zgłoszenia w terminie do 30 dni od momentu ukazania się publikacji),
 2. jeśli publikacja nie jest dostępna w Bibliotece Uczelnianej: dostarcza do wglądu Redaktorowi bazy egzemplarz publikacji lub jego kopię.

Redaktor bazy wysyła drogą mailową potwierdzenie wprowadzenia danych o publikacji do systemu. Informuje autora o zaliczeniu publikacji do dorobku naukowego oraz liczbie punktów (zgodnie z obowiązującymi kryteriami MNiSW).

Oświadczenie autorskie

Oświadczenie autorskie

Oświadczenie wieloautorskie

Oświadczenie o afiliacji

  

Opis bibliograficzny każdej pracy zarejestrowanej w bazie oznaczony jest 2- lub 3- literowym kodem, charakteryzującym daną pracę pod względem piśmienniczo-formalnym.

Charakterystyka merytoryczna

 

 

CS

opis przypadku

KNK

konferencja naukowa krajowa

KNM

konferencja naukowa międzynarodowa

MON

praca monograficzna

PAK

podręcznik akademicki

PO

praca oryginalna

PPN

publikacja popularnonaukowa

PPO

praca poglądowa

PPR

praca przeglądowa

RAP

raport

RCK

redakcja czasopisma o zasięgu krajowym

RCM

redakcja czasopisma o zasięgu międzynarodowym

 

 

Charakterystyka formalna

 

 

ACP

artykuł w czasopiśmie polskim

ACZ

artykuł w czasopiśmie zagranicznym

AP

artykuł popularnonaukowy/popularny

ASP

artykuł w suplemencie polskim

ASZ

artykuł w suplemencie zagranicznym

CPR

czasopismo polskie (redaktor)

CZR

czasopismo zagraniczne (redaktor)

DEP

dokument elektroniczny polski

DEZ

dokument elektroniczny zagraniczny

INN

inne dokumenty

KM

komentarz

KPA

książka polska (autor)

KPR

książka polska (redaktor)

KZA

książka zagraniczna (autor)

KZR

książka zagraniczna (redaktor)

MAP

mapa

MKR

materiały pokonferencyjne (redaktor)

MPA

monografia polska (autor)

MPR

monografia polska (redaktor)

MSP

materiały szkoleniowe polskie

MZA

monografia zagraniczna (autor)

MZR

monografia zagraniczna (redaktor)

OPP

opracowanie polskie

OPZ

opracowanie zagraniczne

OS

opracowanie statystyczne

PBP

praca badawcza polska

PBZ

praca badawcza zagraniczna

PDA

podręcznik (autor)

PDO

praca doktorska

PDR

podręcznik (redaktor)

PHA

praca habilitacyjna

PWS

przedmowa, wstęp, wprowadzenie, posłowie

RAP

raport z badań

RCP

referat zjazdowy w czasopiśmie polskim

RCZ

referat zjazdowy w czasopiśmie zagranicznym

REC

recenzja

RKP

rozdział w książce polskiej

RKZ

rozdział w książce zagranicznej

RMP

rozdział w monografii polskiej

RMZ

rozdział w monografii zagranicznej

RPD

rozdział w podręczniku

RSM

referat zjazdowy w suplemencie międzynarodowym

RSP

referat zjazdowy w suplemencie polskim

RZM

referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych

RZP

referat w materiałach pokonferencyjnych polskich

SPR

sprawozdanie

SSP

streszczenie zjazdowe w suplemencie polskim

SSZ

streszczenie zjazdowe w suplemencie zagranicznym

SZM

streszczenie zjazdowe międzynarodowe (książka streszczeń)

SZP

streszczenie zjazdowe polskie (książka streszczeń)

VAR

varia: list, wywiad, komentarz, ekspertyza, biogram, wspomnienie

 

Wraz z wypełnionym formularzem pracownicy mają obowiązek złożenia całości oryginału publikacji lub jej kopii (łącznie ze stroną tytułową źródła, stronami zawierającymi dokładne dane bibliograficzne niezbędne do sporządzenia opisu, spisem treści, wstępem i bibliografią załącznikową/literaturą przedmiotu). Nie dotyczy to publikacji ukazujących się w Wydawnictwie Uczelnianym.

Przy określaniu, czy publikacja powstała w ramach grantu/projektu prosimy podawać pełną nazwę grantu/projektu oraz źródło jego finansowania (np. Fundusz Grantu na Badania Własne).