Prorektor ds. nauki i współpracy - dr Teofil Moskal,

absolwent Wydziału Prawa Europejskiego Uniwersytetu „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czerwcu 2011 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy pt. Sieć bezpieczeństwa finansowego w sektorze bankowym. Aspekty prawne uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo finansowe. Rozprawa została wyróżnioną nagrodą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie.
 
Działalność naukowo – zawodową realizował w Uniwersytecie Wrocławskim, pracując w różnych jednostkach organizacyjnych uczelni. W latach 2002-2004 zatrudniony był w Biurze Promocji i Informacji, gdzie odpowiadał m.in. za kontakty z jednostkami zagranicznymi i współpracę z zagranicą. Od 2004 do 2009 roku pracował w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Społecznych UWr, gdzie zajmował się monitorowaniem, przygotowaniem, zarządzaniem dokumentacją oraz realizowaniem projektów związanych z instytutowym kierunkiem działalności, m.in. 6 programu oraz kolejnych edycji programów ramowych UE, programu Innovint (Interreg IIIc), programu Intas oraz współpracą z regionalnymi ośrodkami (Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Biuro Programów Unii Europejskiej i Współpracy Regionalnej UWr). Od 2009 do 2011 r. pracował w Biurze Zamówień Publicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od październiku 2011 r. zatrudniony w Instytucie Społeczno-Prawnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.
 
Od 2001 r. jest związany z działalnością Niemiecko–Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego - forum bilateralnej kooperacji naukowej i intensyfikacji współpracy polsko–niemieckiej, którego celem jest pogłębianie współpracy naukowej między polskimi i niemieckimi naukowcami oraz realizacja międzynarodowych projektów służących pojednaniu między obu narodami.
 
Jest autorem monografii i kilku artykułów z zakresu prawa finansowego, a w szczególności z zakresu stabilności rynków finansowych.
 
W pracy naukowej i zawodowej posługuje się znajomością następujących języków obcych: niemiecki (biegle), angielski (w stopniu zaawansowanym), francuski (w stopniu średnim), rosyjskim (w stopniu podstawowym).