Informacje ogólne - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu

Wałbrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku

1.    Przesłanki, organizatorzy i kadra dydaktyczna
    Wałbrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku (WUTW) powołany Uchwałą nr 12/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa (Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy naukowo- dydaktyczni PWSZ AS, będący także wykładowcami akademickich uczelni, głównie we Wrocławiu , na takich kierunkach studiów jak: administracja i prawo, architektura krajobrazu, biologia i biotechnologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, filologia (filologia angielska,  filologia niemiecka), kosmetologia, medycyna i stomatologia, logistyka, pedagogika, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne.
 
2.    Adresaci
    Zgodnie z misją Uczelni wszechstronna i wielokierunkowa oferta zajęć naukowo-dydaktycznych skierowana jest do wszystkich  ludzi ciekawych życia i świata, do osób, które chcą  rozwijać swoje pasje i zainteresowania w różnych dziedzinach nauki, sztuki, kultury, zdrowia. Udział w programie WUTW daje możliwość realizacji planów i marzeń, które były dotychczas trudne do pogodzenia z życiem zawodowym lubi  innymi obowiązkami.

3. Zadania
Cele kształcenia:
 • aktywizacja intelektualna, społeczna i fizyczna,
 • nabywanie i/lub poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z różnych dziedzin (humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, medycznych i technicznych),
 • rozwijanie pasji i zainteresowań,
 • podtrzymanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej,
 • szerzenie profilaktyki prozdrowotnej w „kwiecie wieku”.
 Treści programowe:
Zajęcia realizowane będą w następujących profilach  tematycznych:
 • językowy (lektoraty języka angielskiego i niemieckiego),
 • informatyczny (obsługa wybranych programów komputerowych i poczty elektronicznej, zakładanie profili na portalach społecznościowych, surfowanie w Internecie),
 • turystyczny (wycieczki, rajdy, prelekcje i prezentacje ciekawych miejsc w Polsce i za granicą),
 • rekreacyjny/zdrowotny (gimnastyka ogólno-ruchowa, zajęcia w siłowni, zajęcia fitness),
 • społeczno – prawny (prawo rodzinne i majątkowe, prawo pracy, ubezpieczenia, prawo konsumenta, spadki i darowizny),
 • artystyczny (warsztaty plastyczne, pracownia rysunku, tkanie)
 • przyrodniczy  (poznawanie bioróżnorodności, projektowanie ogrodów, dobór i uprawa roślin, współczesne trendy w architekturze krajobrazu),
 • kosmetologiczny (sekrety urody, zabiegi upiększające i korygujące, makijaż anti-aging, podologia),
 • biblioteczny  (biblioterapia - nawiązywanie kontaktów międzypokoleniowych za pomocą książki, biblioteka wirtualna i cyfrowa),
 • pedagogiczny  (relacje rodzinne, pielęgnowanie więzi rodzinnych, przemiany współczesnej rodziny, pedagogika starzenia się i starości, potencjał uczenia się w „kwiecie wieku”, teorie wychowania w praktyce). 
Formy zajęć:
 • wykłady, lektoraty, warsztaty, prezentacje multimedialne, filmy oraz prelekcje i spotkania z ważnymi osobistościami życia społecznego, politycznego i kulturalnego,
 • zajęcia praktyczne z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, kosmetologii (makijażu i wizażu), wycieczki turystyczne, krajoznawcze i przyrodnicze. 
4. Czas trwania i terminy zajęć
Rok akademicki (II semestry) rozpoczyna się 09.10.2015 r. a kończy 10.06.2016 r. przerwą semestralną w połowie lutego.  Zajęcia odbywają się w każdy piątek od godz. 14.00 do godz. 17.00  i wybrane soboty od godz. 9.00 do godz.13.00.
 
5. Warunki uczestnictwa; rekrutacja i opłata
 • kwestionariusz osobowy (druk do pobrania na stronie internetowej Uczelni (www.pwsz.com.pl) lub w PWSZ- budynek A, ul. Zamkowa 4, pokój 12
 •  kserokopia dowodu osobistego – awers i rewers,
 • dwie aktualne wyraźne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego pół profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
 • wpisowe.
6. Kontakt 
mgr Mirosława Nikodemska mnikodemska@pwsz.com.pl
ul.Zamkowa 4, pokój 12
58-300 Wałbrzych
tel. (74) 641-92-32