Punkty za publikację w czasopiśmie naukowym przyznaje się według wykazu czasopism naukowych obowiązującego na koniec roku, w którym ukazała się publikacja. Publikacja może być oceniana jako dorobek jednostki jeżeli autor podaje w publikacji afiliację w tej jednostce. W przypadku wielokrotnej afilacji punkty otrzymuje tylko jedna, wskazana przez autora jednostka (na podstawie oświadczenia autorskiego).

Do osiągnięć naukowych i twórczych nie zalicza się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach [nienaukowanych], skryptów i podręczników akademickich, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników oraz wznowień monografii naukowej.
 
Publikacjami nie są artykuły zamieszczone w suplementach, zeszytach specjalnych, materiałach konferencyjnych (z wyjątkiem indeksowanych w Web of Science dla grupy nauk ścisłych, inżynierskich i nauk o życiu) oraz artykuły popularnonaukowe i o nienaukowym charakterze.
 
Punktacji nie podlegają również: prace nieopublikowane, streszczenia, recenzje, sprawozdania, komunikaty, komentarze, raporty z badań, biogramy (z wyjątkiem zamieszczonych w słownikach biograficznych spełniających warunki monografii naukowej zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 13.07.2012 r.), tłumaczenia (z wyjątkiem tłumaczeń publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym spełniających warunki monografii naukowej zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 13.07.2012 r.), głosy w dyskusji.
 
Poniżej odpowiednie Rozporządzenia MNiSW wraz z załącznikami.
 

2013

 

Rozporządzenie MNiSW z 13.07.2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 877)

2011-2012
Rozporządzenie MNiSW z 13.07.2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 877)

2010